INTERNETIPOE PRIVAATSUSPOLIITIKA

WWW.GORNAPOLKA.PL

§ 1
ÜLDSÄTTED
Veebipoe www.gornapolka.com kaudu kogutud isikuandmete haldaja on Kamil Zieliński, kes tegutseb nime “Górna Półka” Kamil Zieliński all, mis on registreeritud Poola Vabariigi ettevõtluse ja teabe keskregistris, mida haldab majandusminister, tegevuskoha ja teeninduse aadress: ul. Elewatorska 29C/5, 15-620 Białystok, NIP: 54231605, REGON: 200859785, e-posti aadress: sklep@gornapolka.com, edaspidi “haldaja” ja ühtlasi teenuseosutaja.
(2) Käesolevas privaatsuspoliitikas suurtähtedega tähistatud sõnu ja väljendeid tuleb mõista vastavalt nende määratlusele www.gornapolka.com poe eeskirjades ja määrustes.

§ 2
ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK JA ULATUS
(1) Isikuandmeid töödeldakse veebipoes ostude tegemiseks, oma toodete ja teenuste otseturunduse eesmärgil, mis toimub traditsioonilisel kujul (paberkandjal), mis kujutab endast haldaja nn õigustatud huvi. Andmeid töödeldakse nendel eesmärkidel Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruse (EL) 2016/679 (füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta) artikli 6 lõike 1 punktide b, c ja f alusel.

(2) Eraldi nõusoleku korral võib vastavalt RODO artikli 6 lõike 1 punktile a töödelda andmeid ka äriteabe saatmiseks elektroonilisel teel või telefonikõnede tegemiseks otseturunduse eesmärgil – vastavalt 18. juuli 2002. aasta elektrooniliste teenuste osutamise seaduse artikli 10 lõike 2 või 16. juuli 2004. aasta telekommunikatsiooniseaduse artikli 172 lõike 1 alusel, sealhulgas profiilianalüüsi tulemusena suunatud andmete töötlemiseks, tingimusel et kasutaja on andnud asjakohase nõusoleku.

(3) Kui see on vajalik tellimuse kättetoimetamiseks, võib isikuandmeid teha kättesaadavaks postiettevõtjatele või vedajatele üksnes tellimuse kättetoimetamise eesmärgil. Tehinguandmed, sealhulgas isikuandmed, võidakse edastada kliendi poolt tellimuse esitamise käigus valitud elektroonilise makse operaatorile ulatuses, mis on vajalik tellimuse eest tasumise töötlemiseks. Isikuandmeid, mida töödeldakse ostude tegemiseks, töödeldakse ostude ja tellimuse vormistamiseks vajaliku aja jooksul, mille järel säilitatakse arhiveeritavaid andmeid nõuete aegumiseks sobiva aja jooksul, st 10 aastat. Nõusolekuavaldusega hõlmatud turunduslikel eesmärkidel töödeldavaid isikuandmeid töödeldakse kuni nõusoleku tühistamiseni.

(4) Kui leitakse, et isikuandmete töötlemine rikub RODO sätteid, on andmesubjektil õigus esitada kaebus isikuandmete kaitse ameti presidendile.

(5) Isikuandmete esitamine on vabatahtlik, kuid määratud isikuandmete esitamine on tellimuse esitamise tingimus, nende esitamata jätmise tagajärjeks on aga võimetus tooteid poest tellida.

(6) Isikuandmeid töödeldakse ka automatiseeritult profiilianalüüsi vormis, kui kasutaja annab selleks nõusoleku RODO artikli 6 lõike 1 punkti a alusel. Profiilide koostamise tulemusena määratakse isikule profiil, et teha teda puudutavaid otsuseid või analüüsida või ennustada tema eelistusi, käitumist ja hoiakuid.

(7) Vastutav töötleja kannab erilist hoolt, et kaitsta andmesubjektide huve ja eelkõige tagada, et tema kogutud andmed on:
(a) seaduslikult töödeldud,
b) kogutakse kindlaksmääratud, seaduslikel eesmärkidel ja neid ei töödelda edasi, mis ei ole nende eesmärkidega kooskõlas,
c) olema sisuliselt täpsed ja piisavad seoses nende töötlemise eesmärkidega ning neid tuleb säilitada kujul, mis võimaldab andmesubjektide tuvastamist mitte kauem, kui on vaja töötlemise eesmärkide saavutamiseks.

§ 3
ÕIGUS KONTROLLIDA, PÄÄSEDA LIGI JA PARANDADA OMA ANDMEID
(1) Andmesubjektil on õigus tutvuda oma isikuandmete sisuga, samuti õigus andmete parandamisele, kustutamisele, töötlemise piiramisele, õigus andmete ülekantavusele, õigus esitada vastuväiteid, õigus nõusolekut igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks nõusoleku alusel enne selle tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust.
Punktis 1 osutatud õiguste kasutamiseks võite saata asjakohase e-kirja järgmisel aadressil: sklep@gornapolka.com.

§ 4
KOKKID

Teenusepakkuja pood kasutab “küpsiseid”. Kliendi poolt brauseri seadete muutmine ei tähenda nõusolekut nende kasutamisega.

Küpsiste paigaldamine on vajalik poe teenuste nõuetekohaseks osutamiseks. Küpsised” sisaldavad poodide nõuetekohaseks toimimiseks vajalikku teavet, eelkõige neid, mis nõuavad autoriseerimist.

(3) Poes kasutatakse kolme tüüpi küpsiseid: “seanss”, “püsiv” ja “analüütiline”.
a) “Seansiküpsised” on ajutised failid, mida säilitatakse lõppkasutaja seadmes kuni välja logimiseni (poest lahkumiseni).
b) “Püsiküpsised” salvestatakse Kliendi lõppseadmes küpsiste parameetrites määratud ajaks või kuni Klient need kustutab.
c) “Analüütilised” küpsised võimaldavad paremini mõista, kuidas klient poe sisuga suhtleb, et paremini korraldada selle kujundust. “Analüütilised” küpsised koguvad teavet selle kohta, kuidas klient kauplust kasutas, milliselt lehelt klient suunati ümber, ning külastuste arvu ja aja kohta, mil klient kauplust külastas. See teave ei salvesta kliendi konkreetseid isikuandmeid, vaid seda kasutatakse poe kasutamise statistika koostamiseks.

4. Kliendil on õigus otsustada küpsiste juurdepääsu üle oma arvutile, valides need eelnevalt oma brauseriaknas. Üksikasjalik teave küpsiste kasutamise võimaluste ja meetodite kohta on saadaval tarkvara seadetes (veebilehitseja).

§ 5
LÕPPSÄTTED
1. Haldaja kohaldab töödeldavate isikuandmete kaitse tagamiseks tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mis on asjakohased vastavalt kaitstavate andmete riskidele ja kategooriatele, ning eelkõige selleks, et kaitsta andmeid volitamata juurdepääsu, volitamata isiku poolt omandamise, kohaldatavaid õigusakte rikkuva töötlemise ning muutmise, kadumise, kahjustamise või hävitamise eest.

2. Teenuseosutaja tagab asjakohased tehnilised meetmed, et vältida elektrooniliselt saadetud isikuandmete saamist ja muutmist kõrvaliste isikute poolt.

3. Küsimustes, mida käesolev privaatsuspoliitika ei hõlma, kohaldatakse vastavalt poe www.gornapolka.com määruste sätteid, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruse (EL) 2016/679 (füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta) sätteid ja muid asjakohaseid Poola õiguse sätteid.

4. Käesoleva privaatsuspoliitika sätted jõustuvad 25. mail 2018.