INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS PRIVATUMO POLITIKA

WWW.GORNAPOLKA.PL

§1

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Asmens duomenų, renkamų per parduotuvę www.gornapolka.com, administratorius yra Kamil Zieliński, vykdantis veiklą pavadinimu „Górna Półka“ Kamil Zieliński, įtrauktą į Lenkijos už ekonomiką atsakingo ministro tvarkomą centrinį Lenkijos Respublikos ekonominės veiklos ir informacijos apie ekonominę veiklą registrą, veiklos vykdymo ir pristatymo adresas: ul. Elewatorska 29C/5, 15-620 Balstogė, Lenkija, mokesčių identifikacijos kodas (NIP): 5423131605, įmonės kodas (REGON): 200859785, el. paštas sklep@gornapolka.com, toliau vadinamas „Administratoriumi“ ir kartu esantis Paslaugos teikėju.
 2. Visi žodžiai ar posakiai, parašyti šios Privatumo politikos turinyje didžiąja raide, turi būti suprantami pagal jų apibrėžimus, pateiktus Parduotuvės www.gornapolka.com taisyklėse.

  §2

DUOMENŲ RINKIMO TIKSLAS IR APIMTIS

 1. Asmens duomenys tvarkomi apsipirkimo internetinėje parduotuvėje, prekių ir paslaugų tiesioginės rinkodaros, vykdomos tradicine (popierine) forma, sudarančios vadinamąjį teisėtą Administratoriaus interesą, tikslais.  Duomenys tvarkomi remiantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, panaikinančios Direktyvą 95/46/EB (BDAR), 6 straipsnio 1 dalies b), c) ir f) punktų nuostatomis.
 2. Išreiškus atskirą sutikimą, vadovaujantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) punktu, duomenys taip pat gali būti tvarkomi siekiant siųsti komercinę informaciją elektroninėmis priemonėmis arba skambinti telefonu tiesioginės rinkodaros tikslais – atitinkamai remiantis 2002 m. liepos 18 d. Elektroninių paslaugų teikimo įstatymo 10 straipsnio 2 dalies arba 2004 m. liepos 16 d. Telekomunikacijų įstatymo 172 straipsnio 1 dalies nuostatomis, įskaitant nuostatas, susijusias su profiliavimu, jei vartotojas davė atitinkamą sutikimą.
 3. Esant būtinybei pristatyti užsakymą, asmens duomenys gali būti prieinami pašto operatoriams ar vežėjams tik užsakymo pristatymo tikslu. Operacijų duomenys, įskaitant asmens duomenis, gali būti perduoti Kliento pasirinktam elektroninių mokėjimų operatoriui užsakymo pateikimo metu tiek, kiek tai būtina mokėjimui už Užsakymą tvarkyti. Asmens duomenys, tvarkomi su pirkimų įgyvendinimu susijusiais tikslais, tvarkomi tiek, kiek tai būtina pirkimams ir užsakymams vykdyti, vėliau archyvuojami duomenys bus saugomi pretenzijų senaties terminui, t. y. 10 metų. Sutikimo deklaracijoje nurodyti rinkodaros tikslais tvarkomi asmens duomenys bus tvarkomi iki sutikimo atšaukimo.
 4. Nustačius, kad tvarkant asmens duomenis pažeidžiamos BDAR nuostatos, duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą Asmens duomenų apsaugos tarnybos vadovui.
 5. Asmens duomenys teikiami savanoriškai, tačiau pažymėtų asmens duomenų pateikimas yra užsakymo sąlyga, jų nepateikus nebus įmanoma užsisakyti prekių parduotuvėje.
 6. Asmens duomenys taip pat tvarkomi automatizuotu būdu, įskaitant profiliavimą, jeigu vartotojas su tuo sutinka pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) punkto nuostatas. Profiliavimo pasekmė yra profilio priskyrimas tam tikram asmeniui, siekiant priimti jo lūkesčius atitinkančius sprendimus, ištirti ar numatyti jo pageidavimus, elgesį ir požiūrį.
 7. Administratorius rūpinasi duomenų subjektų interesų apsauga ir užtikrina, kad jo surinkti duomenys būtų:
 8. a) tvarkomi pagal įstatymus,
 9. b) renkami nurodytais teisėtais tikslais ir nebūtų toliau tvarkomi, nesuderinami su šiais tikslais,
 10. c) faktiškai teisingi ir adekvatūs tikslams, dėl kurių jie tvarkomi, ir saugomi tokia forma, kad būtų galima identifikuoti asmenis, su kuriais jie yra susiję, ne ilgiau, nei būtina duomenų tvarkymo tikslui pasiekti.

§3

TEISĖ KONTROLIUOTI, TURĖTI PRIEIGĄ IR TAISYTI SAVO DUOMENIS

 1. Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę taisyti, ištrinti, apriboti tvarkymą, teisę perduoti duomenis, teisę nesutikti, teisę bet kada atšaukti sutikimą, nedarant įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui, kuris buvo padarytas sutikimo pagrindu iki jo atšaukimo.
 2. Norėdami pasinaudoti 1 punkte nurodytomis teisėmis, atsiųskite atitinkamą el. laišką adresu: sklep@gornapolka.com.

§4

„SLAPUKAI”

 1. Paslaugų teikėjo parduotuvė naudoja „slapukus“ (angl. cookies). Jokie Paslaugos gavėjo naršyklės nustatymų pakeitimai nėra prilyginami sutikimui jais naudotis.
 2. 2. „Slapukų“ įdiegimas būtinas tinkamam paslaugų teikimui Parduotuvėje. „Slapukų“ failuose kaupiama informacija, reikalinga tinkamam Parduotuvės veikimui, ypač tos, kurioms reikalingas leidimas.
 3. Parduotuvėje naudojami trijų tipų „slapukai“: seanso, nuolatiniai ir analitiniai.
 4. a) Seanso slapukai yra laikini failai, kurie saugomi Vartotojo galutiniame įrenginyje iki atsijungimo (išėjimo iš Parduotuvės).
 5. b) Nuolatiniai slapukai yra saugomi Kliento galutiniame įrenginyje „slapukų“ parametruose nurodytą laiką arba tol, kol Klientas juos ištrina.
 6. c) Analitiniai slapukai leidžia geriau suprasti Kliento sąveiką su Parduotuvės turiniu ir geriau organizuoti jos išdėstymą. Analitiniai „slapukai“ renka informaciją apie tai, kaip Klientas naudojasi Parduotuve, puslapio, iš kurio Klientas buvo nukreiptas, tipą bei Kliento apsilankymų Parduotuvės svetainėje skaičių ir laiką. Šioje informacijoje nėra fiksuojami konkretūs Paslaugos gavėjo asmens duomenys, tačiau ji naudojama statistikos apie naudojimąsi Parduotuve rengimui.
 7. Paslaugos gavėjas turi teisę nuspręsti dėl „slapukų“ prieigos prie savo kompiuterio, pasirinkdamas juos savo naršyklės lange. Išsamią informaciją apie „slapukų“ tvarkymo galimybes ir būdus rasite programinės įrangos (interneto naršyklės) nustatymuose.

§5

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Administratorius naudoja technines ir organizacines priemones, skirtas užtikrinti tvarkomų asmens duomenų apsaugą, atitinkančią grėsmes ir saugomų duomenų kategorijas, ypač saugo duomenis nuo neteisėto atskleidimo, pašalinimo iš pašalinio asmens, tvarkymo pažeidžiant galiojančius teisės aktus bei pasikeitimo, praradimo, pažeidimo ir sunaikinimo. 
 2. Paslaugų teikėjas numato tinkamas technines priemones, kad pašaliniai asmenys negalėtų įgyti ir pakeisti elektroniniu būdu siunčiamų asmens duomenų.
 3. Šioje Privatumo politikoje neapimamais klausimais galioja Parduotuvės www.gornapolka.com Taisyklių nuostatos, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (BDAR) bei kitų atitinkamų Lenkijos teisės aktų nuostatos.
 4. Šios Privatumo politikos nuostatos įsigalioja 2018 m. gegužės 25 d.