TIEŠSAISTES VEIKALA PRIVĀTUMA POLITIKA

WWW.GORNAPOLKA.PL

§ 1
POSTANOWIE§ 1
VISPĀRĪGI NOTEIKUMI
1. Ar www.gornapolka.com Veikala starpniecību savākto personas datu administrators ir Kamil Zieliński, kas veic uzņēmējdarbību ar nosaukumu “Górna Półka” Kamil Zieliński, ierakstītu Ekonomikas ministra Polijas Republikas Centrālajā reģistrā un informācijā par saimniecisko darbību, uzņēmējdarbības vietas adrese un piegādes adrese: ul. Elewatorska 29C/5, 15-620 Bjalistoka, PVN maksātāja numurs: 5423131605, Uzņēmuma reģistrācijas numurs: 200859785, e-pasta adrese (e-pasts): sklep@gornapolka.com, turpmāk tekstā “Administrators” un vienlaikus arī Pakalpojuma sniedzējs.
2. Jebkuri vārdi vai frāzes, kas rakstīti šīs Privātuma politikas saturā ar lielo burtu, ir jāsaprot atbilstoši to definīcijai, kas ietverta Veikala www.gornapolka.com noteikumos.
§ 2
DATU VĀKŠANAS MĒRĶIS UN APJOMS
1. Personas dati tiks apstrādāti, lai veiktu pirkumus interneta veikalā, pašu preču un pakalpojumu tiešā mārketinga nolūkos, kas tiek veikti tradicionālā (papīra) formā, veidojot t.s. administratora likumīgās intereses. Dati šiem nolūkiem tiks apstrādāti saskaņa ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (VDAR) 6. panta 6. punkta b), c) un f) apakšpunktu.
2. Pēc atsevišķas piekrišanas izteikšanas, saskaņā ar VDAR 6. panta 6. punkta a) apakšpunktu, datus var apstrādāt arī, lai elektroniski nosūtītu komerciālu informāciju vai veiktu telefona zvanus tiešā mārketinga nolūkos –attiecīgi saistībā ar 2002. gada 18. jūlija Likuma par elektronisko pakalpojumu sniegšanu 10. panta 2. punktu vai 2004. gada 16. Jūlija Telekomunikāciju likuma 172. panta 1. punktu, tostarp profilēšanas rezultātā, ja lietotājs ir devis atbilstošu piekrišanu.
3. Pasūtījuma piegādes nepieciešamības gadījumā personas datus var koplietot pasta operatoriem vai pārvadātājiem tikai pasūtījuma piegādes nolūkā. Darījumu dati, tajā skaitā personas dati, var tikt nodoti Klienta izvēlētajam elektronisko maksājumu operatoram Pasūtījuma veikšanas procesā, ciktāl tas nepieciešams Pasūtījuma maksājuma veikšanai. Personas dati, kas tiek apstrādāti ar pirkumu veikšanu saistītos nolūkos, tiks apstrādāti tik ilgi, cik nepieciešams pirkumu un pasūtījumu veikšanai, pēc tam arhivējamie dati tiks glabāti pretenziju prasījumiem atbilstošā termiņā, t.i. 10 gadus. Mārketinga nolūkos apstrādātie personas dati, uz kuriem attiecas piekrišanas deklarācija, tiks apstrādāti līdz piekrišanas atsaukšanai.
4. Ja tiek konstatēts, ka personas datu apstrāde pārkāpj VDAR noteikumus, datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Personu datu aizsardzības biroja prezidentam.
5. Personas datu sniegšana ir brīvprātīga, tomēr atzīmētu personas datu sniegšana ir nosacījums pasūtījuma veikšanai, un to nesniegšanas sekas būs preču pasūtīšanas nespēja veikalā.
6. Personas dati tiks apstrādāti arī automatizētā veidā profilēšanas veidā, ja lietotājs tam piekrīt saskaņā ar VDAR 6. panta 6. punkta a) apakšpunktu. Profilēšanas sekas būs profila piešķiršana noteiktai personai, lai pieņemtu lēmumus par viņu vai analizētu vai prognozētu viņa vēlmes, uzvedību un attieksmi.
7. Administrators īpaši rūpējas, lai aizsargātu datu subjektu intereses, un jo īpaši nodrošina, ka viņa savāktie dati ir:
a) apstrādāti saskaņā ar likumu,
b) savākti noteiktiem, likumīgiem mērķiem un nav pakļauti turpmākai apstrādei, kas nav saderīga ar šiem mērķiem,
c) faktiski pareizi un atbilstoši nolūkiem, kādiem tie tiek apstrādāti, un uzglabāti tādā veidā, kas ļauj identificēt personas, uz kurām tie attiecas, ne ilgāk, kā nepieciešams apstrādes mērķa sasniegšanai.
§ 3
TIESĪBAS KONTROLĒT, PIEKĻŪT UN LABOT SAVUS DATUS
1. Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un tiesības labot, dzēst, ierobežot apstrādi, tiesības pārsūtīt datus, tiesības iebilst, tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu, neietekmējot veiktās apstrādes likumību, pamatojoties uz piekrišanu pirms tās atsaukšanas.
2. Lai īstenotu 1. punktā minētās tiesības, var nosūtīt atbilstošu e-pastu uz šādu adresi: sklep@gornapolka.com
§ 4
SĪKDATNES
1. Pakalpojuma sniedzēja veikals izmanto “sīkdatnes”. Nekādas izmaiņas pārlūkprogrammas iestatījumos no Pakalpojuma saņēmēja puses ir līdzvērtīgas to izmantošanai.
2. “Sīkdatņu” instalācija ir nepieciešama pareizai pakalpojumu sniegšanai Veikalā. “Sīkdatnes” satur informāciju, kas nepieciešama pareizai Veikala darbībai, īpaši kurai nepieciešama autorizācija.
3. Veikals izmanto trīs veidu “sīkdatnes”: “sesijas”, “fiksētas” un “analītiskas”.
a) “Sesijas sīkdatnes” ir pagaidu faili, kas tiek saglabāti Klienta gala ierīcē līdz atslēgšanās brīdim (iziešanai no Veikalas).
b) “Fiksētas sīkdatnes” tiek glabātas Klienta gala ierīcē “sīkdatņu” parametros norādīto laiku vai līdz brīdim, kad Klients tās izdzēš.
c) “Analītiskās sīkdatnes” ļauj labāk izprast Klienta mijiedarbību attiecībā uz Veikala saturu un labāk organizēt tā izkārtojumu. “Analītiskās sīkdatnes” apkopo informāciju par to, kā Klients izmanto Veikalu, lapas, no kuras Klients tika novirzīts, veidu, kā arī apmeklējumu skaitu un laiku, kad Klients apmeklēja Veikala vietni. Šī informācija nefiksē konkrētus Pakalpojuma saņēmēja personas datus, bet tiek izmantota, lai izstrādātu statistiku par Veikala lietošanu.
2. Pakalpojuma saņēmējam ir tiesības lemt par “sīkdatņu”piekļuvi savam datoram, izvēloties tās savas pārlūkprogrammas logā. Detalizēta informācija par “sīkdatņu” apstrādes iespējām un metodēm ir pieejama programmatūras (tīmekļa pārlūkprogrammas) iestatījumos.
§ 5
NOBEIGUMA NOTEIKUMI
1. Administrators izmanto tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu apstrādājamo personas datu aizsardzību, kas atbilst apdraudējumiem un datu kategorijām, uz kurām attiecas aizsardzība, un jo īpaši aizsargā datus pret izpaušanu nepilnvarotām personām, izņemšanu no nepilnvarotu personu puses, apstrādi, kas tiek pārkāpta piemērojamos normatīvos aktos un izmaiņām, nozaudēšanu, sabojāšanu vai iznīcināšanu.
2. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina atbilstošus tehniskos līdzekļus, lai nepieļautu, ka nepilnvarotas personas iegūst un maina elektroniski nosūtītos personas datus.
3. Jautājumos, uz kuriem neattiecas šī Privātuma politika, attiecīgi piemērojami Veikala www.gornapolka.com Noteikumu nosacījumi, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (VDAR) nosacījumi un citi attiecīgie Polijas tiesību akti.
4. Šīs Privātuma politikas noteikumi stājas spēkā 2018. gada 25. maijā.NIA OGÓLNE
1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu www.gornapolka.com jest firma “Górna Półka Sp. z o.o.”, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. 0000964151. Adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Elewatorska 29C/5, 15-620 Białystok, NIP: 5423446786, REGON: 521643789, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@gornapolka.com, zwany dalej “Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą.
2. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu www.gornapolka.com.

§ 2
CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zakupów w sklepie internetowym, marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług, realizowanego w formie tradycyjnej (papierowo), stanowiącym tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
2. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę.
3. W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz operatora płatności elektronicznych, wybranego przez Klienta w procesie składania Zamówienia, w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za Zamówienie. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zakupów i zamówienia, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
4. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zamówienia produktów w sklepie.
6. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
7. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
a) przetwarzane zgodnie z prawem,
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§ 3
PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: sklep@gornapolka.com

§ 4
PLIKI “COOKIES”
1. Sklep Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
3. W ramach Sklepu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.
a) „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Sklepu).
b) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
c) „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Sklepu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Sklepu przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Sklepu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu.
2. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu www.gornapolka.com, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
4. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem 25 maja 2018 roku.