REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.GORNAPOLKA.COM

Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego www.gornapolka.com Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

I. Postanowienia ogólne
II. Definicje
III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
V. Warunki zawierania umów sprzedaży
VI. Sposoby płatności
VII. Koszt, termin i sposoby dostawy
VIII. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
IX. Gwarancja produktu
X. Tryb postępowania reklamacyjnego
XI. Prawo odstąpienia od umowy 
XII. Własność intelektualna
XIII. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep internetowy działający pod adresem www.gornapolka.com prowadzony jest przez Spółkę Górna Półka Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. 0000964151. Adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Elewatorska 29C/5, 15-620 Białystok, NIP: 5423446786, REGON: 521643789, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@gornapolka.com, tel. +48 799 356 722.
2. Sklep www.gornapolka.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.gornapolka.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.gornapolka.com, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
6. Sklep www.gornapolka.com prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów wyłącznie na rzecz Konsumentów, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz w innych krajach Unii Europejskiej.
7. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
8. Do produkcji mebli wykorzystywane są najnowocześniejsze, w pełni zautomatyzowane maszyny stolarskie wiodącej niemieckiej marki HOMAG, angażując przy tym wykwalifikowanych i doświadczonych stolarzy, w wyniku czego uzyskując najwyższą jakość produktów stolarskich. Zastrzegamy jednak tolerancję błędu do 3 mm w wymiarze szerokości oraz do 5 mm w wymiarze wysokości.
9. Oferowane meble dostarczane są w paczkach do samodzielnego montażu przez Klienta. Do mebli dołączona jest instrukcja montażu oraz wszystkie elementy potrzebne do złożenia mebla.
10. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.gornapolka.com należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.gornapolka.com użyte są w celach informacyjnych.
11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
a) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 344),
b) Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.),
c) Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zam.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

d) Polityce Prywatności Sklepu dostępnej pod adresem: https://gornapolka.com/polityka_prywatnosci/

II. DEFINICJE
1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.gornapolka.com umożliwiający utworzenie Konta.
3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.gornapolka.com umożliwiający złożenie Zamówienia.
4. KONSUMENT –osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą, tj. Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodowa, jak również osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
5. KLIENT – Usługobiorca będący Konsumentem, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
8. SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.gornapolka.com
9. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA –Górna Półka Sp. z o.o. , z siedzibą w Białymstoku, ul. Elewatorska 29C/5, 15-620 Białystok, NIP: 5423446786, REGON: 521643789.
10. SYSTEM OPINII – usługa elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących przebiegu i realizacji transakcji.
11. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
12. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
13. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
16. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.

17. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
a) zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
b) prowadzenie Konta w Sklepie,
c) korzystanie z Newslettera,
d) zamieszczanie opinii.
2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
a) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.
b) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
c) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
d) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na wystawianiu opinii dotyczących przebiegu i realizacji transakcji zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wystawienia opinii lub zaprzestania wystawiania jej przez Klienta.
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
a) komputer z dostępem do Internetu,
b) dostęp do poczty elektronicznej,
c) przeglądarka internetowa,
d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
7. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji lub usunięcia opinii, których charakter może naruszać postanowienia Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje, w szczególności gdy zawierają elementy:
a) powszechnie uznane za obraźliwe lub wulgarne,
b) o charakterze rasistowskim,
c) o charakterze pornograficznym lub erotycznym,
d) noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,
e) naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,
f) szkodzące dobremu imieniu lub wizerunkowi Usługodawcy lub osób trzecich, wprowadzające w błąd Usługobiorców.

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY
1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
4. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.
5. Zamówienia można składać:
a) poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.gornapolka.com) – przez 24 godziny na dobę przez cały rok,
6. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 8:00 do 16:00 w Dnia Roboczego. Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 16:00 będą rozpatrywane następnego dnia. Zamówienia złożone w soboty, w niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
7. Zawarcie Umowy Sprzedaży.
a) Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.
b) Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
– potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
– oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
– pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
– niniejszy Regulamin.
c) Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 7 lit. b) zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
8. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT), która będzie wysłana na podany przy rejestracji lub składaniu zamówienia adres e-mail. Akceptując regulamin Klient wyraża zgodę na otrzymanie dowodu zakupu drogą elektroniczną, na podany przy rejestracji lub składaniu zamówienia adres e-mail.
9. Jeżeli dane Klienta na fakturze VAT mają być inne niż podane przy rejestracji konta, należy przy zakupie wypełnić tabelę Dane płatności danymi, na które ma zostać wystawiony dokument sprzedaży.
10. Jeżeli faktura VAT ma być wystawiona na dane firmy, należy obowiązkowo przy zakupie wypełnić pola Nazwa firmy i NIP firmy w tabeli Dane Płatności. Brak wypełnienia tych pól uniemożliwi wystawienie faktury VAT na dane firmy.

VI. SPOSOBY PŁATNOŚCI
1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
a) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
b) płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem,
c) płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (Przelewy24.pl).
2. W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer
44 1020 1332 0000 1402 1157 7030 Górna Półka Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku , ul. Elewatorska 29C/5, 15-620 Białystok, NIP: 5423446786. W tytule przelewu należy wpisać adres e-mail podany przy rejestracji konta lub składaniu zamówienia.
3. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
4. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
5. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

VII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
2. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej (DPD).
3. Klient może odebrać Produkt osobiście pod adresem: ul. Elewatorska 29C/5, 15-620 Białystok.
4. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

a) Czas kompletowania Produktu wynosi :
– 7-8 tygodni w przypadku mebli twardYch / 7-8 tygodni w przypadku mebli z elementami tapicerowanymi (zmiana z terminu 8-10 tyg, od dnia 03.07.2023)
– 4 dni roboczych w przypadku plakatów
– 7 dni i roboczych w przypadku uchwytów
– 7 dni roboczych w przypadku zestawów próbek
– 25 dni roboczych w przypadku paneli tapicerowanych

  • 5-15 dni roboczych na zamówienia z kategorii: OUTLET
  • 4-6 tygodni na produkty z kategorii: SOFY, LUSTRA, PUFY
  • 3-4 tygodnie na produkty z kategorii: STOLIKI POMOCNICZE, STOLIKI KAWOWE DREWNIANE

UWAGA!

W zależności od liczby zamówień w okresie promocji listopadowych 2023, złożone zamówienia w tym czasie mogą być wysłane z wydłużonym terminem realizacji od 2 do 5 tygodni, w stosunku do terminu podanego w karcie produktu. W zeszłym roku zamówienia objęte listopadowymi promocjami zostały wysłane bez opóźnień.

Ważna informacja!

Prowadnice BLUM oraz zawiasy z opcją cichego domyku stanowią wyposażenie poszczególnych kolekcji/rodzajów mebli zakupionych w terminie:
  • od 01.09.2022 – cała kolekcja SIGI
  • od 02.09.2022 – komody z serii OKK i FKK
  • od 19.09.2022 – w modelach: FS1, FS2, FS3, KF1, PWF1, SBD3, SBF4, SNF01, SNF02, SNF04, SZF1, SZF2, WF1, WF2, KD1, KD2, OS1, OS2, OS3, PWO1, SBD2, SBD4, SN01, SN02, SN03, SN04, SZO1, SZO2, SZO3, SZO4, SZOA1, SZOA2, SZOA3, SZOA4, WO1, WO2
  • od 06.12.2022 – cała kolekcja INEA
  • od 08.12 2022 – szafki RTV i komody RTV z kolekcji Bjorn, Ubbe i Fenris

Meble zakupione przed w/w terminami lub z innych kolekcji posiadają standardowe prowadnice oraz zawiasy bez opcji cichego domyku.

 
b) Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. 1-2 Dni Robocze (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
c) W przypadku złożenia zamówienia na kilka mebli o różnym terminie realizacji dla całości zamówienia przyjmuje się termin wykonania mebli o najdłuższym przewidzianym czasie realizacji.

5. W przypadku stwierdzenia, że opakowanie Produktu dostarczanego przez przewoźnika jest uszkodzone Klient powinien zbadać Produkt dostarczany przez przewoźnika celem ustalenia potencjalnych uszkodzeń samego Produktu, a w przypadku wykrycia takich uszkodzeń przy wydaniu Produktu przez przewoźnika, powinien zostać sporządzony protokół szkody.

VIII. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
a) Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
b) Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@gornapolka.com
c) Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
d) Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

IX. GWARANCJA PRODUKTU
1. Niektóre Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Okres gwarancji dla Produktów wynosi 12 miesięcy i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.
3. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT.

X. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. Reklamacje z tytułu rękojmi:
a) W razie braku zgodności towaru z umową Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
b) Zawiadomienia o braku zgodności towaru z umową dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@gornapolka.com lub pisemnie na adres: ul. Elewatorska 29C/5, 15-620 Białystok.
c) W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
d) Gdy jest to niezbędne dla oceny braku zgodności towaru z umową Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Elewatorska 29C/5, 15-620 Białystok.

e) Konsument składając oświadczenie o braku zgodności produktu z umową może żądać jego naprawy bądź wymiany. Przy czym Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedający może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
f) Ponadto jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
1)Sprzedający odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 6,
2)Sprzedający nie doprowadził towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył,
3)brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
4)brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony tj. naprawa bądź wymiana;
5)z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta
e) Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
f) W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
g) W związku z reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
h) W przypadku wykrycia uszkodzeń przy wydaniu Produktu przez przedstawiciela firmy kurierskiej, powinien zostać sporządzony protokół szkody niezwłocznie przy odbiorze Produktu. Protokół znacznie ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.
2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@gornapolka.com
b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

XI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Prawo do odstąpienia dotyczy produktów z kategorii: plakaty, uchwyty, preparat do pielęgnacji mebli, meble z outletu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
4. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.
7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b) w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
8. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym. W przypadku przekroczenia terminu dostawy Sprzedawca wyznacza ostateczny termin dostawy po którego przekroczeniu Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
9. Wszystkie meble oferowane na sprzedaż przez firmę Górna Półka Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku są nieprefabrykowanymi Produktami, tworzonymi według zindywidualizowanych potrzeb, zawartych przez Konsumenta w procesie zamówienia. Oznacza to brak przysługującego Konsumentowi prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, na podstawie Art. 38. Ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta.

XII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.gornapolka.com korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością Górna Półka Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku , adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Elewatorska 29C/5, 15-620 Białystok, NIP: 5423446786, REGON: 521643789. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.gornapolka.com, bez zgody Usługodawcy.
2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.gornapolka.com stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.
4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
a) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
b) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
5. Konsument może skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.